Disclaimer..

 

NL: Shellton Food Products heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Shellton Food Products aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

Privacy beleid 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten / producten van Shellton Food Products. U dient zich ervan bewust te zijn dat Shellton Food Products niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Shellton Food Products respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Shellton Food Products of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Shellton Food Products of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Shellton Food Products of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Shellton Food Products
P.O. box 4122
5604EC Eindhoven
The Netherlands

Copyrights 2016 Shellton Food Products .

 

ENG: Shellton Food Products, has been carefully composed this site. We do not warrant the actuality, completeness and accuracy of the information. The user should note that the information is regularly mutated.

The user of the information is solely responsible for acting on the basis of the on or available through this website information. Shellton Food Products accepts no liability for any direct or indirect damages caused in any way, as a result of use of the site information available (including links to third-party sites) or for any reason are / not available or not – quite – functioning of the website.

Privacy policy

We are aware that you have confidence in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we let you know what information we collect when you use our website, why we collect it and how we improve your user experience. This allows you to understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services / products of Shellton Food Products. You should be aware that Shellton Food Products is not responsible for the privacy practices of other sites and sources. By using this website you indicate that you accept our privacy policy.

Shellton Food Products respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Our use of collected data / Use of our services

When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal information. This data will be used to provide the service. The data are saved on secure servers of Shellton Food Products or those of a third party. We will not combine these details with other personal data that we have available.

Communication

When you e-mail or other messages to send us, we may retain those communications. Sometimes we will ask you for your personal data that is relevant to a particular situation. This makes it possible for your questions and process your requests to be answered. The data are saved on secure servers of Shellton Food Products or those of a third party. We will not combine these details with other personal data that we have available.

Cookies

We collect data for research to better understand our customers, so we offer our services to fine tune.

This website makes use of “cookies” (text files that are placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website may be transferred to secure servers of Shellton Food Products or those of a third party. We use this information to track how you use the website, compiling reports on website activity and provide other services relating to website activity and internet usage.

Purposes

We will not collect or use information for purposes other than the purposes described in this privacy policy unless we have your prior consent have been obtained.

Third parties

The information will not be shared with third parties. In some cases the information may be shared internally. Our employees are obliged to safeguard the confidentiality of your data to respect.

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and possibilities on this site. Any adjustments and/or changes in this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to check this privacy statement regularly.

Choices for personal information

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete of any personal information held by us.

Adjust/unsubscribe newsletter service

At the bottom of every mailing you will find the ability to your data to modify or to log off.

Change/unsubscribe communication

If you want your data to want to fit yourself or our files to be removed, you can contact with us directly. See the contact details below.

Disable Cookies

Most browsers are initially set to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, it is possible that some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback

We regularly check whether we meet this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, you can contact us:

Shellton Food Products
P. O. box 4122
5604EC Eindhoven
The Netherlands

Copyrights 2016 Shellton Food Products .